Ιστολόγιο

Το blog της κοινότητας

Δικαίωμα στη "λήθη"

Δικαίωμα στη "λήθη"

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένας κανονισμός σχετικά με το απόρρητο, που αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το επιτυγχάνει αυτό είναι να παρέχει σε άτομα (υποκείμενα των δεδομένων) ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του "δικαιώματος στη λήθη".

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα ακόλουθα σχετικά με αυτό το δικαίωμα:

 • Πότε το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα.
 • Εξαιρέσεις σε αυτό το δικαίωμα.
 • Οι υποχρεώσεις των χειριστών που έχουν δημοσιοποιήσει τα δεδομένα και
 • Χρονοδιάγραμμα για την απάντηση στα αιτήματα (των υποκείμενων).

  

Απόδοση στα ελληνικά με βάση το άρθρο της Donata Kalnenaite στο Joomla! Community Magazine με τίτλο "The right to be forgotten

 

Εξασκώντας το "δικαίωμα στη λήθη"

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τα άτομα έχουν το "δικαίωμα στη λήθη", πράγμα που σημαίνει ότι δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σχετικά με τα άτομα αυτά. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος τήρησης και επεξεργασίας.
 • το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21(1) και δεν υπάρχουν υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21(2).
 • τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στην οποία υπόκεινται.
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8(1).

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα στη διαγραφή

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχει προβλέψει τις ακόλουθες εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής, πράγμα που σημαίνει ότι εάν ισχύει μια εξαίρεση, μπορείτε να αρνηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων. Μπορείτε να αρνηθείτε αυτό το δικαίωμα όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • να εξασκήσετε το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης
 • να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • για την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημου ελέγχου
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονική έρευνα, ιστορική έρευνα ή στατιστικούς σκοπούς όπου η διαγραφή είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη αυτού του σκοπού ή
 • για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή προβολή νομικών αξιώσεων.

Εάν επεξεργάζεστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απορρίψετε ένα αίτημα διαγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας προς το δημόσιο συμφέρον ή
 • εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους πρόληψης ή άσκησης ιατρικής πράξης.

Τέλος, μπορείτε επίσης να απορρίψετε ένα αίτημα διαγραφής εάν είναι προφανώς αβάσιμο ή/και καταχρηστικό. Εάν απορρίπτετε το αίτημα για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να ενημερώσετε το υποκείμενο για την εν λόγω άρνηση και να του παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το λόγο (ή του λόγους) για τους οποίους απορρίπτετε το αίτημα.
 • το δικαίωμα (του υποκειμένου) για υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης επιβολής αυτού του δικαιώματος μέσω δικαστικής προσφυγής.

Υποχρεώσεις των χειριστών που έχουν δημοσιοποιήσει τα δεδομένα

Εάν ένα άτομο (υποκείμενο) σας ζήτησε να διαγράψετε τα προσωπικά του δεδομένα και στο μεταξύ αυτά τα έχετε προηγουμένως δημοσιοποιήσει, πρέπει να ακολουθήσετε κάποια λογικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων ώστε να ενημερώσετε όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας που χειρίζονται αυτά τα δεδομένα για το γεγονός ότι το υποκείμενο έχει ζητήσει τη διαγραφή τους από όλους όσους τα χειρίζονται είτε μέσω συνδέσμων (παραπομπών) είτε μέσω τυχόν αντιγράφων τους. Για να αποφασίσετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης αυτής της διαδικασίας (διαγραφής).

Χρονοδιάγραμμα για την ανταπόκριση στα αιτήματα

Όταν ένα άτομο σας ζητά να διαγράψετε τα δεδομένα του, πρέπει να συμμορφωθείτε με το αίτημά του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος:

 • πρέπει να ζητήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αιτούντος ατόμου
 • σε ορισμένες δε περιπτώσεις πιθανώς να απαιτηθεί αμοιβή (για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής).

Μπορείτε να παρατείνετε αυτήν την περίοδο κατά δύο (2) επιπλέον μήνες εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή έχετε λάβει πλήθος αιτημάτων από το ίδιο άτομο. Εάν κάνετε χρήση αυτής της χρονικής επέκτασης, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήψη του αιτήματός του και να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητη αυτή η χρονική παράταση.

Το δικαίωμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στη "λήθη" δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέο, καθώς μπορεί να επιβληθούν βαριά πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να έχετε απόλυτη γνώση του που αποθηκεύετε τα δεδομένα που τηρείτε, ποιος στην επιχείρηση ή τον οργανισμό σας είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών και επιπλέον να ορίσετε διαδικασίες για την καλύτερη ανταπόκριση και τη διεκπεραίωση τυχόν αιτημάτων διαγραφής από υποκείμενα αυτών των δεδομένων.

 

Θέλεις να συμμετάσχεις πιο ενεργά στην ελληνική κοινότητα του Joomla; Επικοινώνησε μαζί μας.

Συντομεύσεις
Πρόσφατα Tutorials
Αναρτήσεις στο Blog

Το όνομα Joomla!™ και το λογότυπο χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Το joomla.gr δεν σχετίζεται με, ούτε υποστηρίζεται από, την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project.
The Joomla!™ name and logo are used in the United States and other countries under limited license from Open Source Matters. joomla.gr is not associated with, nor endorsed by, Open Source Matters or the Joomla!™ Project.

Joomla.gr footer Logo

Δημιουργήθηκε με χρήση του Joomla! CMS

Κατασκευή - Συντήρηση - Φιλοξενία
Onscreen Web Services  &  Easylogic &  upward Digital

Στείλτε μας email ή ακολουθήστε μας